Ulusal Kongrelerde Sunulan Tebliğler

 • Onay,Özkaya,M., Turizm Sektöründe Çalışan Personelin İş Tatmini ve Marmaris-Kuşadası Yöresinde Yapılan Bir Araştırmanın Karşılaştırılması”, “Tourism Sector Employees Personnel Job Satisfaction and Comparison of a survey in Marmaris and Kusadasi Region”, 2 th. International and 8 th. National Tourism Congress, Aydın-Kuşadası, 1997.

 • Onay,Özkaya,M., “ Kalite ve Mükemmellik, Kamu Sektöründeki Ayrımı Belirtmek İçin Önemli Bir Adımdır”, “Quality and Excellence in Public Sector Separation is an Important Step to Specify”, TODAİE, Public Management Quality, 1th. National Congress, 227-240, Ankara, 1998.

 • Onay,Özkaya,M., “İşletmelerde İnsana Verilen Değer: Eczacıbaşı Holding Örneği”, “The Value Given to Human Enterprises: Example of Eczacıbaşı”, Operating Research and Industrial Engineering, XX. National Congress, Ankara, 1999.

 • Onay,Özkaya,M., “Koç Holding’in Kurumsallaşması”, “Institutional of Koc Holding”, 7th. Management and Organization Congress, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 83-91, İstanbul, 1999.

 • Onay,Özkaya,M., İşdoyumu + Motivasyon = Kalite ve Mükemmellik”, ” Satisfaction + Motivation= Quality + Performance”, TODAİE- Public Management Quality, 2th. National Congress, 279-289, Ankara, 1999.

 • Onay, Özkaya,M., “Kariyer Planlamasının İş Hayatındaki Önemi”,” The Importance of Career Planning in Business Life”, KalDer- 9th.National Quality Congress, İstanbul, 2000.

 • Onay, Özkaya,M., ”Yönetim Liderliğinde İki Holding Kıyaslaması”, ” Comparison of Two Group Leadership and Management”, Dokuz Eylül University, I th.National Quality Symposium, 183-189, İzmir, 2001.

 • Onay, Özkaya,M., “Kadının İş Hayatında Başarılarını Etkileyen Faktörler”, ”Factors Affecting the Achievement of Women in Business Life”, Çukurova University, V. National Economtry and Statistics Symposium, Adana, 2001.

 • Onay,Özkaya,M., “Yönetim Liderliğinde Vehbi Koç”, ”Executive Leadership of Vehbi Koç”, 21.Century Leadership Symposium, 155-159, İstanbul, 1997.

 • Onay,Özkaya,M., Turizm Sektöründe Çalışan Personelin İş Tatmini ve Kuşadası Yöresinde Yapılan Bir Araştırma”, ”An Empirical Research for Tourism Sector Employee Job Satisfaction of staff in Kuşadası”, Research Symposium 97- Turkish Rebublic Statistics Instution,167-175, Ankara, 1997.

 • Onay,Özkaya,M., “ Toplam Kalite Yönetiminde Eczacıbaşı Holding”, ”Total Quality Management: Holding of Eczacıbası”, IV. National Econometry and Statistics Symposium, Marmara University, 303, Antalya, 1999.

 • Onay, Özkaya, M.; Muter, Şengül, C.; Açıkgöz, B.; Fındıkçı, İ., “Aile Şirketlerinde İkinci Kuşağın Kurumsallaşma Konusuna Bakış Açısı”, ” The issue of institutionalization Perspective Second Generation in Family Businesses”, 14 th. National Management and Organization Congress, 2006.

 • Onay, Özkaya, M.; Muter, Şengül, C.;Özbilgin, M., “Global Farklılıkların Yönetimi- Türk ve Yabancı Ortaklı Şirket Örnekleri”, ”.Diversity Management”, 14t h. National Management and Organization Congress, 2006.

 • Onay, Özkaya, M.; Alkaya,A.; Ataseven, B., “İnsan Kaynakları Planlama Aşamasında, Doğrusal Programlama Modelinin Uygulanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, ” Under the Human Resources Planning, Linear Programming Model for the Implementation of Empirical Study”, 15 th..National Management and Organization Congress, 2007.

 • Onay, Özkaya, M.; Göçmen, S., “İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Destekleyen Faktörler: İç Girişimcilik”, ” Factors that Support Entrepreneurial Enterprises: Internal Entrepreneurship”, 15 th.National Management and Organizational Congress, 2007.

 • Onay, M.; Türkmen,M., “İş Hayatında Sınırsız Kariyer Kavramı”, ”.Boundaryless Career in Business Life”, 8.Anatolia Business Administrative Congress, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi,2009.

 • Onay,M:, “ Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığının sonuçları ve konuyla ilgili Ampirik bir araştırma”, ”..The Consequences of perceived gender Discrimination and An Empirical Research Related with The Topic”, 17 th.. National Management and Organization Congress, 2009.

 • Onay,M.; K.; S.; H.; “İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişimin Çalışanların İş performansına Etkisi: Posta Dağıtıcıları ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma”,”.The Effects of Communication Styles and Non-Verbal Communication Level on Employees’work performance: A Study on The Mail Distributors and Nurses”, Dokuz Eylül University, 1 th. National Social Sciences Research Conference (SOSBİLKO),2011.

 • Zel,U.; Onay,M.; “Kişi-Kültür Uyumunun Kariyer Planlaması Üzerindeki Etkileri”, ”.The Effects of “Employee-Culture Harmony” on Career Planing”, 18 Mart University, 19 th. National Management and Organizationa Congress, 2011.

 • Onay,M.; Kırcı,S., “İşletmelerde Strese Bağlı Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Aşçıbaşılar ve Garsonlar”, ” Effect of Burnout due to Stress his Intention to Leave from Work in Enterprises: Chefs and Waiters”, International Conference on Social Sciences, 2011.

 • Onay,M.; Süslü, H.Z., “Girişimci Doğulur mu, Olunur mu?”,”To be an Entrepreneurs or to rise?”, International Conference on Social Sceince, 2011.

 • Onay,M.; Vezneli, Z., “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşamama ve İkinci Kuşağın Duyarsızlığı”, “Non-institutional of Family Businesses and The Stolidity of Second Generation”, International Conference on Social Sciences, 2011.

 • Onay,M.; Uğur,B., “Sağlıktaki Memnuniyetin Sessiz Sihri: Duygusal Zeka”, Quiet Magic of Satisfaction in health: Emotional Intelligence ”,International Conference on Social Sciences, 2011.

 • Onay,M.; Suner,S., “ Örgütsel- Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların performans ve Verimliğine etkilerini inclemeye yönelik ampirik bir çalışma” ,”Motivation Factors of Organizational and Managerial Employee Performance and An empirical Study of the Effects of the Efficiency of Inspections”, International Conference on Social Sciences, 2011.

 • Onay,M., “Çalışan İş Devir Hızı: Yönetim İçin İyi veya Kötü Bir Tutum Mudur?”, International Conference on Social Sciences, 2013.

 • Onay,M., “Antik Çağdan Bugüne Tarihin Başarılı Kadın Liderleri”, International Confrence on Social Sciences,2013.

 • Onay,M.; Heptazeler,O.; “Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki Farklılıklar”, YEBKO,2013.

 • Onay,M.; Keçeciler,D., “Marina İşletmelerinde, Stratejik Planlamaya Yöneliik Çeşme Marina’da Bir Uygulama Modeli”,YEBKO,2013.

 • Onay,M.; Yılmaz,S.; “Kadınların Siyaseti, Siyasetin Kadınları”, YEBKO,2013.

 • Yılmazer,M.; Onay,M.;” Sivil Toplum Liderliğinde Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Başarısı: İZKA, EBSO,İTO”, YEBKO;2013.