Ulusal Yayın Kurumlarında Yayınlanan Makaleler

  • Onay, Özkaya,M., “Mesleklerinde Tanınmış 100 Türk Kadınının Liderlik ve Kişilik Özellikleri”, “Leadership and Personality Characteristics of 100 Recognized Turkish Women”, Journal of Sociological Researches, Sayı:1, 2003.

  • Onay, Özkaya,M., “Yönetim Liderliğinde Vehbi Koç”, “Executive Leadership: Vehbi Koc”, Journal of Productivite, No-10:109, 20-22, 1998.

  • Onay, Özkaya, M. ; Kara, E.,Kocakoç, Deveci,İ., “ Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, “Demographic Characteristics of Organizational Involvements and to Investigate Relations between the Managers of a Field Survey”, Celal Bayar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences ,2007.

  • Onay, Özkaya, M.; Muter, Şengül, C.,” İş Etiği- Örnek Olaylarla Kurumlar ve Cinsiyetler Arasındaki Tepkisel Farklılıklar”, “Business Ethics in Transition-Case Corporation and Gender Differences between the Reactives”, Journal of Balıkesir University, Academic Lantern , 2007.

  • Onay,M., Ekinci, T., Yakın,V., “Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi ve Celal Bayar Üniversitesi Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, “Effects of Stress on Job Satisfaction Level of Employees and Employees of Celal Bayar University, An Empirical Research”, Celal Bayar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2008.

  • Onay, M.; Erdem,S. “ Kadın girişimcilere yönelik “strateji geliştirmede”, Yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmak, mümkün mü?”, “For women entrepreneurs in the "strategy development", to co-operate with local authorities, is it possible?”, Journal of Balıkesir University, Academic Lantern, 2009.