Uluslararası Yayınlanan Makaleler

 • Onay, Özkaya,M., Koç Holding’in Kurumsallaşması”, “Institutionalization of Koç Holding”, Journalof İşletme, İktisat, Finans, No-14:162, 89-162, 1999.

 • Onay, Özkaya,M., “Turizm Sektöründe Çalışan Personelin İş Tatmini”, “Job Satisfaction of Staff Working in the Tourism Sector”, Journal of İşletme, İktisat, Finans, No-14:154, 91-95, 1999.

 • Onay, Özkaya,M., “Toplam Kalite Yönetiminde: Eczacıbaşı Holding”, “Total Quality Management: Holding of Eczacıbası”, Journal of İşletme, İktisat, Finans, No-15:168, 88-103, 2000.

 • Onay, Özkaya,M., “Türkiye’de Kadın Mahkumlar: İzmir, Muğla ve Ödemiş Cezaevleri”, “Women Prisoners in Turkey: İzmir, Muğla and Ödemiş Prisons ”, Journal of Academic Studies, Volume:4,Number:13, 103-134, 2002.

 • Onay,Özkaya, M.; Muter, Şengül,C., “Aile Şirketlerinde İkinci Kuşağın Kurumsallaşma Konusuna Bakış Açısı”, “The Issue of Institutionalization Perspective Second Generation in Family Businesses”, Journal of Dokuz Eylül Üniversitesi, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2007.

 • Onay, Özkaya, M., Muter, Şengül, C., “ Türkiye’de Farklılıkların Yönetimi: Türk ve Yabancı Ortaklı Şirket Örnekleri”, “Diversity Management in Turkey”, Journal of Selçuk Üniversites, Faculty of Economics and Administrative Sciences,2008.

 • Onay, M., Göçmen, S., “ İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Destekleyen Faktörler- İç Girişimcilik-“, “Factors that support-Internal Entrepreneurship in Business Entrepreneurship”, Celal Bayar University, Social Sciences Institute, 2010.

 • Onay, M., Kara, S., “ Lojistik Dış Kaynaklama Uygulamalarıyla İlgili Kararları Etkileyen Amaç ve Değişkenlerin, Örgüt Performansı Üzerine Etkileri”, “The Effects of Purposes and Variables Affecting The Decisions Related to Logistic Outsourcing Applications on The Organizational Performance”, Ege University, Ege Academic Review, 2009.

 • Onay,M., “Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığının Sonuçları ve Konuyla İlgili Ampirik bir Araştırma”,”The Consequences of Percieved Gender Discrimination and An Emprical Research Related With The Toic”, Ege University, Ege Academic Review, 2009.

 • Onay,M., Atasever,B., “Boundaryless Career”, Journal of Selçuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2010.

 • Onay,M.; Zel,U., “Kişi-Kültür Uyumunun Kariyer Planlaması Üzerindeki Etkileri”,”The Effects of “Employee-Culture Harmony” on Career Planning”, Journal of Doğuş University, 2011.

 • Onay,M.; Süslü, H.Z.; Kırcı,H. , “İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişimin İş Performansına Etkisi: Posta Dağıtıcıları ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma”, “The Effects of Communication Style and Non-Verbal Communication Level on Employees’ Work Performance: A Study on the Mail Distributors and Nurses”, Journal Of Selçuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2011.

 • Onay,M., “Çalışanın Sahip Olduğu Duygusal Zekasının ve Duygusal Emeğinin, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi”, ”The Effect of Emotional Intelligence and Emotional Labor on Task Performance and Contextual Performance, Ege University, Ege Academic Review, 2011.