Makaleler

Çalışanın Sahip Olduğu Duygusal Zekasının ve Duygusal Emeğinin, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi

Çalışma yaşamında duygusal emek; çalışanların hizmet verdikleri süre içinde, kendilerinden beklenen duyguları sergilemeleridir. Çalışanların emek sürecine katabildikleri son olgu duygularıdır. Özellikle sağlık sektöründe çalışanlardan, hastalara/müşterilere karşı bir takım duygular sergilemeleri beklenmektedir. Bu duyguların kontrolünde bireyin sahip olduğu “duygusal zeka” onun bireysel iş başarısı kadar bireysel performansını da etkilemektedir.

Kadın Girişimcilere Yönelik “Strateji Geliştirmede” Yerel Yönetimlerle İşbirliği İçinde Olmak, Mümkün Mü?

Araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Birincisi; kadın girişimcilerin, “sosyal sermaye” olarak tanımlanan nitelik ve yeterliliklerinin belirlenmesi, ikincisi; kadın girişimcilerin karşılaştığı problemlerin tanımlanması ve son olarak da; karşılaşılan bu problemlere yönelik olarak kadın girişimcilerin geliştirdikleri yöntemler ile gerek yerel yönetimler ve kurumlar gerekse ülke bazında oluşturulan politikaların ve stratejilerin karşılaştırılmasıdır.

“İş Etiği” Örnek Olaylarla Kurumlar Ve Cinsiyetler Arasındaki Tepkisel Farklılıklar

Tanımı ve kapsamı üzerinde özellikle son 20 yıldır yapılan araştırmalara rağmen “iş etiği” kavramı henüz literatürde “aydınlatılabilmiş” kavramlar arasında yerini alamamıştır. Bunun birçok sebebi olmasına karşılık en belirgin sebepler arasında kültürel ve sosyal değişkenler ile cinsiyet farklılığı gösterilebilir. Bir başka ifadeyle, “iş ahlakı”nın algılanışı kültürlerden kültürlere değiştiği gibi, cinsiyetler arasında da farklılıklar göstermektedir. Bu düşüncelerle yapılan araştırmanın iki amacı bulunmaktadır.

Conductors As A Metaphor Of “Leadership

Conductors are evolving from “super-maestro” to full participation in the activities of the orchestral organization, including visioning, strategic direction, audience development and fundraising. To be effective, the musical leader of the orchestra must possess a combination of skills; the most significant of which appear to be artistic and musical skills, organizational skills and charismatic leadership.